Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Giao Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Giao Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nhiệm kỳ 2012-2017, Đoàn Thanh niên Giao Hà đã chú trọng đến công tác giáo dục chính trị, tư Chi tiết …